Algemene Voorwaarden InEx Advocatuur B.V.
Versie Voorjaar 2024

 1. ALGEMEEN

1.1 Alle door InEx Advocatuur B.V., hierna te noemen: “opdrachtnemer”, uit te voeren (advies)werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en de klant, hierna te noemen: “opdrachtgever”. Deze algemene voorwaarden zijn op alle door opdrachtgever gesloten overeenkomsten en geleverde zaken en diensten van toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden over “opdrachtgever” wordt gesproken, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer in contractuele relatie staat of komt te staan i.v.m. door opdrachtnemer te verstrekken adviezen.

1.3 Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zal alleen die betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig. Partijen zullen de nietige bepaling vervangen door een bepaling die qua inhoud en strekking de nietige bepaling zo dicht mogelijk nadert zonder haar geldigheid te verliezen.

 1. OVEREENKOMST 

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand door aanbod en aanvaarding. Wijzigingen op een bestaande overeenkomst gelden slechts nadat deze schriftelijk zijn vastgelegd.

2.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3 Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

2.4 Opdrachtgever handelt bij het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf. Opdrachtgever is geen consument.

 1. UITVOERING

3.1 Opdrachtnemer zal de opdracht met zorg uitvoeren. Aan niet schriftelijke mededelingen en adviezen van opdrachtnemer kunnen nimmer rechten worden ontleend. Alle door opdrachtnemer te geven adviezen zijn enkel bedoeld voor opdrachtgever en zijn beperkt door het onderwerp van het advies en beperkt door de door opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtnemer mag er altijd vanuit gaan dat door opdrachtgever verstrekte informatie juist en volledig is.

3.2 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de van de andere partij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

3.3 Wanneer de opdracht het verlenen van assistentie of ondersteuning door opdrachtnemer bij (bedrijfs)processen van opdrachtgever omvat rust op opdrachtnemer nooit een resultaatsverplichting, maar altijd een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het behalen van een bepaald of gewenst resultaat door opdrachtgever.

3.4 Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.5 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan het honorarium en eventuele kosten in overeenstemming met de artikelen 6.2 en 10.1 zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer kan de opdracht niet terugnemen indien hij zelf in verzuim is met het nakomen van zijn verplichtingen.

3.6 Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.

 1. TERMIJNEN VOOR UITVOERING

4.1 Alle door opdrachtnemer genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de indicatief gegeven termijn plaatsvindt zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

4.2 Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. Opdrachtgever dient dan wel reeds uitgevoerde fasen (zie artikel 3) met opdrachtnemer af te rekenen.

 1. GEBRUIK WEBSITE

5.1 De op het algemeen toegankelijke deel van de website van opdrachtnemer opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

5.2 De communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever via het besloten deel van de website van opdrachtnemer geldt als schriftelijke communicatie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 1. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

6.1 Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige, juiste en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

6.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van opdrachtnemer staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 1. WIJZIGINGEN EN “MEERWERK”

7.1 Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed.

7.2 Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal opdrachtnemer opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

 1. HONORARIUM EN BETALING

8.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden. Wanneer een vast bedrag voor een bepaalde periode (abonnementstarief) is overeengekomen, is dat bedrag over die periode volledig verschuldigd vanaf de eerste dag van de periode. Bij beëindiging van de overeenkomst voor afloop van de periode vindt geen restitutie plaats.

8.2 Opdrachtnemer heeft het recht haar tarieven, waaronder abonnementstarieven, het vaste honorarium alsmede het basisuurtarief, jaarlijks te verhogen met maximaal 10%.

8.3 Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

8.4 Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium. Opdrachtgever zal tevens de volledige gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

8.6 Opdrachtnemer zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

8.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan opdrachtnemer ook nadien, tijdens de looptijd van de overeenkomst, nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

 1. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

9.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor opdrachtnemer redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande omstandigheden die krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.

9.2 Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voorzover zij zelfstandige waarde hebben. In ieder geval dient opdrachtgever de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 Opdrachtnemer is en blijft de eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder auteursrechten) die verbonden zijn aan de website van opdrachtnemer en door opdrachtnemer vervaardigde documenten, teksten en andere zaken. Opdrachtnemer heeft enkel een gebruiksrecht met betrekking tot de aan opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst gegeven of ter beschikking gestelde documenten, teksten en andere zaken. Opdrachtgever zal deze documenten, teksten en andere zaken niet vermenigvuldigen, verspreiden of op enigerlei wijze commercieel exploiteren, behalve na vooraf van opdrachtnemer verkregen schriftelijke toestemming.

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Indien zich bij de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden een gebeurtenis voordoet die tot schade leidt waarvoor opdrachtnemer jegens opdrachtgever aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering in het concrete geval aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

11.2 Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) in het concrete geval aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

11.3 Indien de in dit artikel genoemde verzekering(en) in een concreet geval geen dekking bied(t)(en), is de aansprakelijkheid voor schade van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot drie keer het bedrag van de laatste factuur, met een maximum van € 50.000,–, maar niet hoger dan de daadwerkelijk geleden schade.

11.4 De in de vorige leden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of met de leiding van opdrachtnemer belaste personen.

11.5 De met opdrachtnemer gesloten overeenkomst van opdracht houdt mede de bevoegdheid in om de door derden, die voor de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer zijn ingeschakeld, gehanteerde aansprakelijkheidsbedingen mede namens opdrachtgever te aanvaarden. Onverminderd haar eigen aansprakelijkheidsbeperking, gaat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer niet verder dan de aansprakelijkheidsbeperking van deze derden.

11.6 Indien de uitvoering van de Opdracht meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde derde wordt ingeschakeld, terwijl deze derde niet aan opdrachtnemer verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door opdrachtnemer aangegaan samenwerkingsverband, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van deze derde.

11.7 Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden. Dat geldt onder meer voor personen die bij opdrachtnemer werkzaam zijn of zijn geweest. Deze bepaling heeft te gelden als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW

 1. VERVAL VAN RECHT

12.1 Het recht op schadevergoeding jegens opdrachtnemer vervalt indien opdrachtgever de aanspraak daarop niet schriftelijk en gemotiveerd heeft gemeld binnen één jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met het schade toebrengende feit of feiten en in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste declaratie voor de betreffende opdracht.

 1. KLACHTENREGELEING, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1 Opdrachtgever heeft een klachtenregeling die te raadplegen is op de website van Opdrachtgever en die op verzoek per e-mail wordt toegezonden.

13.2 Alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.

13.3 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer in, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

Algemene Voorwaarden InEx Legal B.V.

 

 

1. ALGEMEEN
1.1 Alle door InEx Legal B.V., hierna te noemen: “opdrachtnemer”, uit te voeren (advies)werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en de klant, hierna te noemen: “opdrachtgever”. Deze algemene voorwaarden zijn op alle door opdrachtgever gesloten overeenkomsten en geleverde zaken en diensten van toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op overeenkomsten waarbij door InEx Legal mensen gedetacheerd worden bij opdrachtgever zijn naast de bepalingen in deze algemene voorwaarden ook de bepalingen in de “Algemene Vooraarden Detachering InEx Legal B.V.” van toepassing.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden over “opdrachtgever” wordt gesproken, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer in contractuele relatie staat of komt te staan i.v.m. door opdrachtnemer te verstrekken adviezen. 

1.3 Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd. 

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zal alleen die betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig. Partijen zullen de nietige bepaling vervangen door een bepaling die qua inhoud en strekking de nietige bepaling zo dicht mogelijk nadert zonder haar geldigheid te verliezen.

 

 

2. OVEREENKOMST 

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand door aanbod en aanvaarding. Wijzigingen op een bestaande overeenkomst gelden slechts nadat deze schriftelijk zijn vastgelegd. 

2.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. 

2.3 Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden. 

2.4 Opdrachtgever handelt bij het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf. Opdrachtgever is geen consument.

 

3. UITVOERING

3.1 Opdrachtnemer zal de opdracht met zorg uitvoeren. Aan niet schriftelijke mededelingen en adviezen van opdrachtnemer kunnen nimmer rechten worden ontleend. Alle door opdrachtnemer te geven adviezen zijn enkel bedoeld voor opdrachtgever en zijn beperkt door het onderwerp van het advies en beperkt door de door opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtnemer mag er altijd vanuit gaan dat door opdrachtgever verstrekte informatie juist en volledig is.

3.2 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de van de andere partij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. 

3.3 Wanneer de opdracht het verlenen van assistentie of ondersteuning door opdrachtnemer bij (bedrijfs)processen van opdrachtgever omvat rust op opdrachtnemer nooit een resultaatsverplichting, maar altijd een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het behalen van een bepaald of gewenst resultaat door opdrachtgever.

3.4 Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

3.5 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan het honorarium en eventuele kosten in overeenstemming met de artikelen 6.2 en 10.1 zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer kan de opdracht niet terugnemen indien hij zelf in verzuim is met het nakomen van zijn verplichtingen. 

3.6 Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.

 

4. TERMIJNEN VOOR UITVOERING

4.1 Alle door opdrachtnemer genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de indicatief gegeven termijn plaatsvindt zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. 

4.2 Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. Opdrachtgever dient dan wel reeds uitgevoerde fasen (zie artikel 3) met opdrachtnemer af te rekenen. 

 

5. GEBRUIK WEBSITE

5.1 De op het algemeen toegankelijke deel van de website van opdrachtnemer opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. 

5.2 De communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever via het besloten deel van de website van opdrachtnemer geldt als schriftelijke communicatie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

6. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

6.1 Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige, juiste en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. 

6.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van opdrachtnemer staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 

7. WIJZIGINGEN EN “MEERWERK”

7.1 Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed. 

7.2 Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal opdrachtnemer opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden. 

 

8. HONORARIUM EN BETALING

8.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden. Wanneer een vast bedrag voor een bepaalde periode (abonnementstarief) is overeengekomen, is dat bedrag over die periode volledig verschuldigd vanaf de eerste dag van de periode. Bij beëindiging van de overeenkomst voor afloop van de periode vindt geen restitutie plaats.

8.2 Opdrachtnemer heeft het recht haar tarieven, waaronder abonnementstarieven, het vaste honorarium alsmede het basisuurtarief, jaarlijks te verhogen met maximaal 10%.

8.3 Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW). 

8.4 Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 

8.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium. Opdrachtgever zal tevens de volledige gerechtelijke kosten verschuldigd zijn. 

8.6 Opdrachtnemer zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing. 

8.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan opdrachtnemer ook nadien, tijdens de looptijd van de overeenkomst, nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. 

 

9. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

9.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor opdrachtnemer redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande omstandigheden die krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen. 

9.2 Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voorzover zij zelfstandige waarde hebben. In ieder geval dient opdrachtgever de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen. 

 

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 Opdrachtnemer is en blijft de eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder auteursrechten) die verbonden zijn aan de website van opdrachtnemer en door opdrachtnemer vervaardigde documenten, teksten en andere zaken. Opdrachtnemer heeft enkel een gebruiksrecht met betrekking tot de aan opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst gegeven of ter beschikking gestelde documenten, teksten en andere zaken. Opdrachtgever zal deze documenten, teksten en andere zaken niet vermenigvuldigen, verspreiden of op enigerlei wijze commercieel exploiteren, behalve na vooraf van opdrachtnemer verkregen schriftelijke toestemming.

 

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Indien zich bij de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden een gebeurtenis voordoet die tot schade leidt waarvoor opdrachtnemer jegens opdrachtgever aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door opdrachtnemer afgesloten

beroepsaansprakelijkheids-verzekering in het concrete geval aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

11.2 Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) in het concrete geval aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

11.3 Indien de in dit artikel genoemde verzekering(en) in een concreet geval geen dekking bied(t)(en), is de aansprakelijkheid voor schade van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot drie keer het bedrag van de laatste factuur, met een maximum van € 50.000,–, maar niet hoger dan de daadwerkelijk geleden schade.

11.4 De in de vorige leden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of met de leiding

van opdrachtnemer belaste personen.

11.5 De met opdrachtnemer gesloten overeenkomst van opdracht houdt mede de bevoegdheid in om de door derden, die voor de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer zijn ingeschakeld, gehanteerde aansprakelijkheidsbedingen mede namens opdrachtgever te aanvaarden. Onverminderd haar eigen aansprakelijkheidsbeperking, gaat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer niet verder dan de aansprakelijkheidsbeperking van deze derden.

11.6 Indien de uitvoering van de Opdracht meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde derde wordt ingeschakeld, terwijl deze derde niet aan opdrachtnemer verbonden is en evenmin

deel uitmaakt van een door opdrachtnemer aangegaan samenwerkingsverband, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van deze derde.

11.7 Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden. Dat geldt onder meer voor personen die bij opdrachtnemer werkzaam zijn of zijn geweest. Deze bepaling heeft te gelden als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW

 

12. VERVAL VAN RECHT

12.1 Het recht op schadevergoeding jegens opdrachtnemer vervalt indien opdrachtgever de aanspraak daarop niet schriftelijk en gemotiveerd heeft gemeld binnen één jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met het schade toebrengende feit of feiten en in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste declaratie voor de betreffende opdracht. 

 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1 Alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht. 

13.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer in, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. 

Inex
in de overheid

Een goed geregelde samenleving? Dat vraagt om een overheid die samenwerkt met juridische specialisten die zowel de wet, de mens als de maatschappelijke wens erachter kennen.

Inex
in de zorg

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.

Inex
in bedrijf

Een contract is een spoorboekje dat helpt om zaken voor ondernemingen niet financieel te laten ontsporen. Inex geeft zekerheid voor de juridische kant van ondernemen.

Inex
in de opdracht

Heb je tijdelijk juridische hulp nodig? Geen probleem. Samen bepalen we je doel en gaan dan aan de slag.

Inex Legal