Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop Inex Advocatuur B.V.en de met haar verbonden groepsvennootschappen persoonsgegevens verwerken in het kader van de bedrijfsvoering. Daaronder is mede begrepen de verwerking van gegevens via onze website (inex.legal). Wij zijn voor de verwerking van deze gegevens de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de AVG. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de aan het einde van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens.


Gegevensverwerkingen

Wij verwerken persoonsgegevens van (contactpersonen bij) klanten, leveranciers en overige relaties, alsmede van websitebezoekers. Wij verkrijgen uw gegevens: i) van u zelf, ii) van derden (zoals bijvoorbeeld opdrachtgevers), of iii) uit openbare bronnen, zoals bijvoorbeeld het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster. Gegevens die wij mogelijk verwerken zijn:

We verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens, dit is afhankelijk van het soort relatie, de dienst of het product waar het omgaat en (indien van toepassing) de toestemming die u ons heeft gegeven.


Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de relatie met u):

Marketing- en acquisitiedoeleinden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk voor het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en andere marketingcommunicatie die voor u relevant kan zijn.

Het uitvoeren van een overeenkomst
Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is in het kader van de door ons in verband met onze bedrijfsvoering uit te voeren werkzaamheden.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is om de geldende wettelijke verplichtingen en beroepsregels na te leven. Zoals bijvoorbeeld het verzamelen en bewaren van gegevens betreffende werknemers en het verstrekken van informatie aan de belastingdienst en toezichthouders.

Sollicitaties en recruitment
De gegevens die u met ons deelt indien u bij ons solliciteert voor een baan of stage (via e-mail/post, het sollicitatieformulier op onze website of via social media) of die wij via recruiters ontvangen, verwerken we om contact met u op te nemen ten behoeve van onze sollicitatieprocedure en uw sollicitatie te behandelen.

Toegangscontrole
Ten behoeve van veiligheidsdoeleinden (ontruiming in geval van calamiteiten) houden wij bij bepaalde evenementen een lijst bij van bezoekers aan ons/onze bedrijfspand(en). Deze lijsten worden aan het einde van de betreffende dag vernietigd.

Gebruik en verbetering van onze website
Wij verwerken statistische gegevens over het bezoek aan en gebruik van onze website. Dit doen we om de inhoud, indeling en het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.

Overige verwerkingen
Wij verwerken uw gegevens ook om eventuele vragen of klachten te behandelen.


Grondslagen voor gegevensverwerkingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:


Verstrekking aan derden

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk met:

Wanneer de derde waarmee uw gegevens worden gedeeld aangemerkt wordt als een verwerker in de zin van de AVG zullen wij bovendien een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.


Uw privacyrechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze privacyverklaring.
Het is mogelijk dat wij niet (kunnen) voldoen aan uw verzoek. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.
Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerkingen op basis daarvan. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de AP. Uiteraard zouden wij het fijn vinden als u eerst contact met ons op zou nemen, zodat wij kunnen kijken of we er samen uitkomen.


Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is, via beveiligde verbindingen verloopt en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Wij geven uw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Unie.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device (computer, tablet of smartphone) waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken op onze website uitsluitend functionele cookies en analytische cookies.
De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Met onze functionele cookies garanderen wij een correcte werking van onze website.
Met behulp van analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacyvriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Uw IP-adres wordt om dezereden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om van wijzigingen op de hoogte te blijven.


Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens:

Inex Advocatuur

E-mail:                      info@inex.legal
Bezoekadres:           Heresingel 19
9711 ER  Groningen
Web:                          www.inex.legal
KvK:                         92022618

Inex
in de overheid

Een goed geregelde samenleving? Dat vraagt om een overheid die samenwerkt met juridische specialisten die zowel de wet, de mens als de maatschappelijke wens erachter kennen.

Inex
in de zorg

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.

Inex
in bedrijf

Een contract is een spoorboekje dat helpt om zaken voor ondernemingen niet financieel te laten ontsporen. Inex geeft zekerheid voor de juridische kant van ondernemen.

Inex
in de opdracht

Heb je tijdelijk juridische hulp nodig? Geen probleem. Samen bepalen we je doel en gaan dan aan de slag.

Inex Legal